1. Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő neve

LX-Line Kft.

Adatkezelő székhelye

1138 Budapest, Váci út 182.

Weboldal

https://www.lxline.hu/

Email cím

lxline@lxline.hu

Telefonszám

+36 1 510 0955

 

2. Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjének adatai

 

Adatvédelmi tisztviselő neve

Adatvédelmi tisztviselő székhelye

Email cím:

ABT Hungária Tanácsadó Kft.

1037 Budapest Montevideo u. 3/A

office@abt.hu

 

3. Személyes adatok kezelése

 

3.1. Ajánlással kapcsolatos személyes adatok

 

Az adatkezelés megnevezése

Az Adatkezelő, az előnyeiről saját munkavállalók, illetve ügyfelek véleményeinek gyűjtését és honlapon való közzétételét valósítja meg.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő szervezetének, tevékenységének népszerűsítése, ajánlása.

Az adatkezelés jogalapja

 Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre és azok forrása

Személyes adatok köre:

 • Ajánló neve
 • Ajánlás tartalma
 • Munkavállaló esetén beosztása
 • Patikavezető vagy patikai munkavállaló esetén az adott patika neve

Személyes adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama

Az adatok az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől számított 5 évig őrzi meg.

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az Adatkezelő a honlap látogatóin kívül csakis az Adatfeldolgozóval közli, más személyekkel nem.

 

3.2. Kapcsolattartás során kezelt személyes adatok

 

Az adatkezelés megnevezése

Kapcsolatfelvételre vonatkozó személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés célja

Annak biztosítása, hogy egy érdeklődő a honlapon keresztül is kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel.

Az adatkezelés jogalapja

 Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre és azok forrása

Személyes adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Tárgy
 • Telefonszám, amennyiben az érintett meg szeretné adni
 •  Üzenet tartalma

Személyes adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama

A megkeresés tartalmának elintézéséig.

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval közli, más személyekkel nem.

 

3.3. Pályázati anyaggal kapcsolatos személyes adatok

 

Az adatkezelés megnevezése

A honlap karrier funkciója, elérhetőség megadásával lehetőséget teremt egy esetleges érdeklődőnek, hogy jelentkezzen az Adatkezelőhöz munkaviszony létesítése érdekében.

Az adatkezelés célja

Szükséges pozíció betöltésére megfelelő jelölt felkutatása.

Az adatkezelés jogalapja

 Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre és azok forrása

Személyes adatok köre:

 • Pályázati anyag érintettjének neve
 • Pályázati anyag tartalma: önéletrajz
 • Egyéb információk, amiket az érintett megküld

Személyes adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama

Az adott pozíció kiválasztási eljárásának lezárultáig, újabb hozzájárulás megadása esetén további 1 évig.

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az Adatkezelő nem közli senkivel.

 

3.4. Sütikkel kapcsolatos személyes adatok

 

Az adatkezelés megnevezése

A honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlok (angolul: cookie) kerülnek az érintett eszközén elhelyezésre.  A „sütik” segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó műveleteit és személyes beállításait.

Az adatkezelés célja

 • Elengedhetetlen „sütik”: a honlap működésének biztosítása.
 • Statisztikai „sütik”: honlap teljesítményének ellenőrzése, javítása
 • Marketing „sütik”: honlap használatának figyelése

Az adatkezelés jogalapja

 Elengedhetetlen „sütik”: az Adatkezelő jogos érdeke (A honlap megfelelő működtetése)

 Az összes többi „süti”: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és azok forrása

Személyes adatok köre:

 • A honlap használatával kapcsolatos beállítások
 • A honlap használatával kapcsolatos azonosítók

Személyes adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval közli, más személyekkel nem.

 

A „sütik” és azok működéséről részletesebben a sütikről szóló tájékoztatónkban olvashat, amely itt érhető el: "Sütikről szóló tájékoztató"

 

3.5. A honlappal kapcsolatosan kezelt személyes adatok közös jellemzői

 

Kezelt különleges adatok

Az adatkezelés során különleges adatok kezelése nem történik.

Adatatfeldolgozó

Webmark Europe Kft.

 

4. Adatfeldolgozó adatai

 

Adatfeldolgozó neve

Webmark Europe Kft.

Adatfeldolgozó székhelye

8900, Zalaegerszeg, Kossuth L. u 7. 3/10

Weboldal

https://www.webmark-europe.com/hu

Email cím

ugyfel@webmark.hu

Telefonszám

+36 (20) 911 77 48

Adatfeldolgozó tevékenysége

Az Adatkezelő honlapját szerkeszti és fejleszti.

 

 

5. Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba

Az Ön személyes adatai nem kerülnek továbbítására harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

 

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei).

 

Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapjául jogos érdek szolgál, Ön jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban biztosítsa az Ön részére vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik.

Jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor először nyugodtan forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségek valamelyikén és az Adatkezelő mindenképpen megpróbálja orvosolni sérelmét.

Amennyiben az Adatkezelő kérelmére sem jár el véleménye szerint jogszerűen, akkor Ön

•        panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu),

•        illetőleg a bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén.

A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

7. Az Ön jogai gyakorlásának keretei

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.